องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 110 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน www.maesalocal.go.th, Email : saraban_06550709@dla.go.th, โทร 054-718944

 
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
อำนาจหน้าที่ อบต

สขรข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 19 สิงหาคม 2564
ประกวดราคาราคาจ้างก่อร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองควาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)06 เมษายน 2564
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเอิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)05 มีนาคม 2564
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ม.1-7 ต.แม่สา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 มกราคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายวังยาว-อ่ายนาผา15 มกราคม 2564
ประกวดราคาจ้างผิวจราจรสายรอบนาเอิน-หนองสาราบ 22 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11 มกราคม 2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256405 ตุลาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำ (สระห้วยขี้มด)13 สิงหาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำ (สระห้วยเย็น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11 สิงหาคม 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18 มิถุนายน 2563
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตนเสริมเหล็กทุ่งบน บ้านวัวแดง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤษภาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเอินหมู่ที่ 5 (ซอยบ้านนายหน่อ คำมานะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 พฤษภาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล้กนาเอิน บ้านเอิน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒,๓,๖ ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จำนวน ๓ ช่วง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘,๔๗๓ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)27 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุ่งตึ๊ด-วังดินใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังตูบ หมู่ที่ 4 ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 156 ตร.ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำบ้านวังตูบ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บเครื่องครัวแม่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 สิงหาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บอุปกรณ์เครื่องครัวแม่บ้าน บ้านวังดินใหม่ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 สิงหาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังตูบ หมู่ที่4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์06 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านวังยาว หมู่ที่ 705 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์บ้านเอิน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังยาว-อ่ายนาผา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)08 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างประจำปี 256405 ตุลาคม 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 256405 ตุลาคม 2563
1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายหน่อ คำมานะ) บ้านเอินหมู่ที 501 พฤษภาคม 2566
ราคากลางจ้างก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กทุ่งบนบ้านวัวแดง หมู่ที่ 128 มีนาคม 2566
ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา18 มกราคม 2566
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กนาเอิน บ้านเอิน หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน17 มกราคม 2566
โครงการก่อสร้างดาดลำเหมือง คสล.ทุ่งบน บ้านวัวแดง หมู่ที่124 พฤศจิกายน 2565
ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง22 กันยายน 2565
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายจำปู่อิน หมู่ที่ 5 บ้านเอิน ตำบลแม่สา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน22 กันยายน 2565
ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารเก็บอุปกรณ์เครื่องครัวแม่บ้าน บ้านวังดินใหม่ หมู่ 622 สิงหาคม 2565
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บเครื่องครัวแม่บ้าน บ้านเหล่าหมู่ 3 19 สิงหาคม 2565
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านวังดินใหม่ หมู่ที่ 6 10 สิงหาคม 2565
ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารเก็บอุปกรณ์เครื่องครัวแม่บ้าน บ้านวังแข หมู่ที่ 220 กรกฎาคม 2565
ประกาศ เรื่องราคากลางและการคำนวฯราคากลางงานจ้างโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก ทุ่งบน-ทุ่งติ๊ด บ้านวังแข หมู่ที่202 มิถุนายน 2565
ประกาศราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างโดมเชื่อมอาคารพร้อมลานกิจกรรม คสล. อบต.แม่สา17 พฤษภาคม 2565
ประกาศราคากลางจ้างโครงการปรับปรุงระบบท่อประปาหมู่บ้าน บ้านวังตูบหมู่ที่ 4 ให้ประชาชนโดยทั่วกัน (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)12 พฤษภาคม 2565
ราคากลางงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังยาว หมู่ 7 ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปกัน (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)25 เมษายน 2565
1 2 3 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 256603 พฤษภาคม 2566
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.256603 เมษายน 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256608 มีนาคม 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคมคม พ.ศ. 256610 กุมภาพันธ์ 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 256527 มกราคม 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 256530 พฤศจิกายน 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 256531 ตุลาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 256517 ตุลาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 256517 ตุลาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 256524 สิงหาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 11 พฤษภาคม 2565
สรปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 256510 พฤษภาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.256509 พฤษภาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.256504 เมษายน 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.256510 กุมภาพันธ์ 2565
1 2 3 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/03/2564
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
953
เดือนที่แล้ว
1,847
ปีนี้
17,332
ปีที่แล้ว
29,016
ทั้งหมด
58,836
ไอพี ของคุณ
44.192.92.49
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 4 61 953 1,847 17,332 29,016 58,836 44.192.92.49