องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 110 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน www.maesalocal.go.th, Email : saraban@maesalocal.go.th, โทร 054-718944

 
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
อำนาจหน้าที่ อบต

สขร


E-service


-:- จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖  
-:- รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
-:- ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกส้ราง ภาษีป้าย ประจำปี 2567 
-:- รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ 
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ประจำปีงบประมาณ 2567 
-:- การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2568 
-:- ประกาศ เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
-:-  ประชาสัมพันธ์ จาก สคบ ประชาชนทุกคนควรรู้ 
-:- การลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2568 (เกิดระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2507 - 1 กันยายน 2508) 
-:- การทำบัตรคนพิการ  
จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖
โครงการส่งเสริมคุรธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สูงอายุยุคใหม่เรียนรู้การใช้ไอที ประจำปี 2566
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2566
นักเรียนโรงเรียนแม่สาวิทยาคาร(บ้านเอิน) ระดับชัเนป4-5-6 เข้าเรียนคีตะมวยไทย ตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยคีตะมวยไทย
โครงการฝึกทักษะผู้สูงอายุในชุมชนการทำยาดมสมุนไพร ยาหม่องสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ 2566
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565  
-:- ประกวดราคาราคาจ้างก่อร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองควาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเอิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ม.1-7 ต.แม่สา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายวังยาว-อ่ายนาผา 
-:- ประกวดราคาจ้างผิวจราจรสายรอบนาเอิน-หนองสาราบ 22 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำ (สระห้วยขี้มด) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำ (สระห้วยเย็น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (พร้อมฝาปิด) บ้านวังแข หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยคุ้มปราถนาจากบ้านนายนัก มหามิตร-บ้านนายผดุง ปัญญาหาญ บ้านวังตูบหมู่ที่ 4 ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตนเสริมเหล็กทุ่งบน บ้านวัวแดง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเอินหมู่ที่ 5 (ซอยบ้านนายหน่อ คำมานะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล้กนาเอิน บ้านเอิน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒,๓,๖ ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จำนวน ๓ ช่วง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘,๔๗๓ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุ่งตึ๊ด-วังดินใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังตูบ หมู่ที่ 4 ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 156 ตร.ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำบ้านวังตูบ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศราคากลาง
-:- ราคากลางงโครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบันไดเข้าสู่โรงสูบน้ำดิบประปา อบต.แม่สา บ้านวังแข หมู่ที่2 ต.แม่สา อ.เวียงสา จ.น่าน 
-:- ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (พร้อมฝาปิด) บ้านวังแข หมู่ที่ 2 ต.แม่สา อ.เวียงสา จ.น่าน 
-:- ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำบ่อพักหน้าที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาถึงโรงอาหารอบต.แม่สา 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยคุ้มปรารถนาจากบ้านนายนัก มหามิตร ถึง บ้านนายผดุง ปัญญาหาร บ้านวังตูบ หมู่ที4 
-:- ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยคุ้มปราถนาจากบ้านนายนัก มหามิตร-บ้านนายผดุง ปัญญาหาญ หมู่ที่ 4 ต.แม่สา อ.เวียงสา จ.น่าน 
-:- ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกสระห้วยบ่อหยาดบ้านเอินหมู่ที่ 5 ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านเหล่าหมู่ที่ 3 ต.แม่สา อ.เวียสา จ.น่าน 
-:- ราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายหน่อ คำมานะ) บ้านเอินหมู่ที 5 
-:- ราคากลางจ้างก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กทุ่งบนบ้านวัวแดง หมู่ที่ 1 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566 
-:- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 
-:- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566  
-:- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566  
-:- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566  
-:- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2566 
-:- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคมคม พ.ศ. 2566 วัดวังทอง บ้านวังตูบ หมู่ที่ 4 ต.แม่สา

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากเส้นฝ้าย ใยธรรมชาติ

-:- ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น สายงานผู้บริหาร 
-:- การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศขึ้นบัญชีสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 
-:- ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 
-:- การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ของ อบต.แม่สา 
-:- ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 
-:- ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานปฏิบัติ 


ระบบงานต่างๆจองคิวออนไลน์ร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตสำรวจความพึงพอใจสถิติอุบัติเหตุลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่านปปชกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมบัญชีกลางกรมสรรพากรจังหวัดน่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอาเซียนE-Learningศาลปกครองกฎหมายน่ารู้


แผนที่สำนักงาน

ปฎิทินกิจกรรม

แบบสอบถาม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/03/2564
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
102
เดือนนี้
615
เดือนที่แล้ว
3,299
ปีนี้
35,734
ปีที่แล้ว
29,016
ทั้งหมด
77,238
ไอพี ของคุณ
44.197.101.251
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 4 102 615 3,299 35,734 29,016 77,238 44.197.101.251