องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 110 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน www.maesalocal.go.th, Email : saraban_06550709@dla.go.th, โทร 054-718944

 
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
อำนาจหน้าที่ อบต

สขร


นายภัคภณ ศุภวาร
ผู้อำนวยการกองช่าง


-ว่าง-
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน


นายเจตพล อินนา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายชวน สีทองดี
พนักงานสูบน้ำ


นายเอกชัย สุภา
พนักงานจ้างทั่วไป


นายเกรียงไกร ยศทะนะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ