องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 110 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน www.maesalocal.go.th, Email : saraban_06550709@dla.go.th, โทร 054-718944

 
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
อำนาจหน้าที่ อบต

สขร


1
เชิญชวนร่วมกิจกรรมสืบฮีตตามฮอยวิถีมะเก่า ประจำปี 2566 วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
31 มีนาคม 2566

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th

หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เห็นชอบโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยให้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้กับเด็กแรกเกิดที่อยู่ในครอบครัวที่สมาชิกมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี ในอัตรา 600 บาท ต่อคน ต่อเดือน จนมีอายุครบ 6 ปี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) เด็กที่รับสิทธิในปีงบประมาณ 2559 – 2561  (เด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2561) ยังคงรับสิทธิ์อย่างต่อเนื่องจนอายุครบ 6 ปี โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

2) เด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558  -  30 กันยายน 2561 ที่ไม่มีคุณสมบัติ ตามระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ.2561 แต่มีคุณสมบัติ ตามระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ.2562 ต้องมาลงทะเบียน และมีสิทธิได้รับเงินตั้งแต่วันที่ลงทะเบียน จนอายุครบ 6 ปี

คุณสมบัติเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ

มีสัญชาติไทย (พ่อแม่ มีสัญชาติไทย หรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย)

เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนอายุครบ 6 ปี

อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย

ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน

คุณสมบัติผู้ปกครองที่มีสิทธิลงทะเบียน

 1. มีสัญชาติไทย
 2. เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ
 3. เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
 4. อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี

ทั้งนี้มารดาที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ยังไม่ต้องมายื่นคำร้องขอลงทะเบียน ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

การลงทะเบียนขอรับสิทธิ 

สถานที่รับลงทะเบียน

ผู้ปกครองของเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิดและผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง

ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนขอรับสิทธิได้ ณ ที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่อาศัยอยู่

 เอกสารประกอบการลงทะเบียน

 1. แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
 2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
 3. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
 4. สูติบัตรเด็กแรกเกิด
 5. สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)
 6. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์)
 7. กรณีที่ผู้ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสารใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจำ (สลิปเงินเดือน หรือเอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนาม)
 8. สำเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตำแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

หมายเหตุ  :  เอกสารทุกฉบับผู้ลงทะเบียนต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

การรับรองสถานะของครัวเรือน

การรับรองสถานะของครัวเรือนที่มีรายได้น้อย

1) กรณีที่สมาชิกทุกคนในครัวเรือนที่มีอายุเกิน 18 ปีขึ้นไป มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องรับรองสถานะของครัวเรือน

2) นอกเหนือจากข้อ 1) ต้องมีการรับรองสถานะของครัวเรือน

ผู้รับรองสถานะของครัวเรือนที่มีรายได้น้อย

ผู้รับรองคนที่ 1 ได้แก่

1.อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

2.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือชุมชน

ผู้รับรองคนที่ 2 ได้แก่

1.ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำตำบล

2.ประธานชุมชน

3.กำนัน

4.ผู้ใหญ่บ้าน

5.ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

6.ข้าราชการสถานบริการสาธารณสุขในระดับตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ดำรงตำแหน่งในระดับปฏิบัติการขึ้นไปหรือเทียบเท่า ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในท้องที่หรือท้องถิ่นแห่งนั้น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ต้องมิใช่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการรับลงทะเบียนนั้น

บทบาทหน้าที่ของผู้รับรองคนที่ 1 และคนที่ 2 รับรอง 3 ประเด็น ดังนี้

1) ผู้ปกครองที่ยื่นขอรับสิทธิเงินอุดหนุน อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ของผู้รับรองจริง

2) เด็กแรกเกิดอาศัยอยู่ในครัวเรือนของผู้ปกครองที่ยื่นขอรับสิทธิจริง

3) ผู้ปกครองที่ยื่นขอรับสิทธิเงินอุดหนุนอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยจริง

(ครัวเรือนที่สมาชิกมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ในวันและเวลาราชการ ได้ที่

งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา อ.เวียงสา จ.น่าน 55110

เบอร์โทรศัพท์ 054-718944

28 กุมภาพันธ์ 2566

รวมกฏหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความใน พรบ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม และกฏหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
10 กุมภาพันธ์ 2566

ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่านตั้งแต่เวาลา 08.00 น. เป็นต้นไป,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
13 มกราคม 2566

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
06 มกราคม 2566

ผู้พิการด้านการเคลื่อนไหวในพื้นที่ตำบลแม่สา สนใจขอรับค่าอุปกรณ์ติดต่อที่ ศูนย์บริการตำบลแม่สา ทุกวันและเวลา ราชการ ถึง 29 ธค 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th

ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดน่าน

ด้วยกรมขนส่งทางบก ได้กำหนดให้มีการเปิดรับคำขอการขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีพ.ศ. 2566 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 รายละเอียดตามภาพที่แนบ
**สถานที่ยื่นคำขอและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่** (วันเวลาราชการ)
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน โทร.054716048 ,0992946599
สำนักงานขนส่งสาขาปัว โทร.054791251
สำนักงานขนส่งสาขาเวียงสา โทร.054719321

http://www.dlt.go.th/site/nan/

 

08 ธันวาคม 2565

เชิญชวนร่วมงานสืบสานงานประเพณี ลอยกระทง ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
04 พฤศจิกายน 2565

การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
03 พฤศจิกายน 2565

โครงการลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
03 พฤศจิกายน 2565

กำหนดโครงการลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
03 พฤศจิกายน 2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
03 พฤศจิกายน 2565

การขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
01 พฤศจิกายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
25 ตุลาคม 2565

การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ประจำปีงบประมาณ 2566 ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
04 ตุลาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ การเสนอโครงการด้านสาธารณสุข ขอรับงบสนับสนุน จาก สปสช.ตำบลแม่สา ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
30 กันยายน 2565

1 2 3 4 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (53 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/03/2564
วันนี้
79
เมื่อวานนี้
154
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
6,838
ปีนี้
11,955
ปีที่แล้ว
29,016
ทั้งหมด
53,459
ไอพี ของคุณ
18.206.92.240
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 79 154 0 6,838 11,955 29,016 53,459 18.206.92.240