องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 110 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน www.maesalocal.go.th, Email : saraban_06550709@dla.go.th, โทร 054-718944

 
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
อำนาจหน้าที่ อบต

สขร


2
อบรมโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปี2565,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายธีรเดช ธนานุตยกุล นายก อบต.แม่สา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปี2565

ณ บ้านวังตูบ หมู่ที่ 4 

25 สิงหาคม 2565

เปิดการอบรมโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th

วัน พุธ ที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายธีรเดช ธนานุตยกุล นายกอบต. แม่สา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ปี 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์หอประชุมบ้านเหล่า หมู่ที่ 3

24 สิงหาคม 2565

เปิดการอบรมโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID - 19) ประจะปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th

วัน อังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น.นายธีรเดช ธนานุตยกุล นายกอบต.แม่สา เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID - 19) ประจะปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา

23 สิงหาคม 2565

ลงพื้นที่เยี่ยมการดำเนินงาน โครงการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัย บ้านผู้พิการและผู้สูงอายุตำบล แม่สา ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565
นายธีรเดช ธนานุตยกุล
นายก อบต.แม่สา
นายอดิศักดิ์ ตะคำ
ปลัด อบต.แม่สา
และ นางนารี อินทรพิมพ์
เจ้าพนักงานพัสดุ อบต.แม่สา
ลงพื้นที่เยี่ยมการดำเนินงาน
โครงการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัย
บ้านผู้พิการและผู้สูงอายุตำบล
แม่สา

21 สิงหาคม 2565

เปิดโครงการสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครู ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลและส่งเสริมสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย ปลอดโรคของนักเรียน ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th

วัน ศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายธีรเดช ธนานุตยกุล นายกอบต.แม่สาได้เป็นประธานเปิดโครงการสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครู ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลและส่งเสริมสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย ปลอดโรคของนักเรียน ณ ศูนย์การเรียนรู้อาคารสุรเดชโรงเรียนแม่สาวิทยาคาร (บ้านเอิน) ต.แม่สา อ.เวียงสา จ.น่าน

19 สิงหาคม 2565

เปิดการอบรมโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ปี 2565 ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th

วัน พฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายธีรเดช ธนานุตยกุล นายกอบต. แม่สา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ปี 2565 ณ อาหารเอนกประสงค์หอประชุมบ้านวัวแดง ม.1

18 สิงหาคม 2565

พิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ปลานิลและกล้วยตากแปรรูปเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้า,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th

วัน พฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายธีรเดช ธนานุตยกุล นายกอบต. แม่สา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ปลานิลและกล้วยตากแปรรูปเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้า และสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรากฐานหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ต.แม่สา อ.เวียงสา จ.น่าน ณ วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปลานิลเวียงสา ต.แม่สา อ.เวียงสา จ.น่าน

18 สิงหาคม 2565

ร่วมให้ข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนกับท้องถิ่นจังหวัดน่าน,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th

วัน พฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น.นายธีรเดช ธนานุตยกุล นายกอบต.แม่สา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้ข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนกับท้องถิ่นจังหวัดน่าน ที่ได้เดินทางมาดูพื้นที่สะพานข้ามน้ำสา บ้านวังแข ในการที่จะก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำสา ณ บ้านวังแข หมู่ที่ 2

18 สิงหาคม 2565

โครงการฝึกอบรมการบริหารงบประมาณ และการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังการพัสดุท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th

เมื่อวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2565 นายธีรเดช ธนานุตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดกองคลัง ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการบริหารงบประมาณ และการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังการพัสดุท้องถิ่น ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน จัดโดยกลุ่มงานการเงิน การบัญชี และการตรวจสอบ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน

17 สิงหาคม 2565

ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th

วัน จันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2565 นายธีรเดช ธนานุตยกุล นายกอบต.แม่สาได้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน

15 สิงหาคม 2565

รับมอบเตียงสไลด์จากนายสุทธิพงษ์ คำมอญที่ได้มอบให้กับทีมรถกู้ชีพ กู้ภัยอบต.แม่สา ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
วัน เสาร์ ที่ 13 สิงหาคม 2565 นายธีรเดช ธนานุตยกุล นายกอบต.แม่สา นางรัฐริน ชื่นชม รองนายกอบต. แม่สา นายสีนวน เมฆบังวัน รองนายกอบต.แม่สา นายอดิศักดิ์ ตะคำ ปลัด อบต.แม่สา ส.ต.ท.วีระเดช คำประเสริฐ หัวหน้าสำนักปลัด นายสุรินทร์ มหาวัน ผช.จพง.ปภ.และนายเจนท์ ศรีปัญญา รับมอบเตียงสไลด์จากนายสุทธิพงษ์ คำมอญที่ได้มอบให้กับทีมรถกู้ชีพ กู้ภัยอบต.แม่สา เพื่อสร้างศักยภาพในการทำงานของทีมกู้ชีพ กู้ภัย ทางอบต.อบต.แม่สาขอขอบพระคุณ คุณสุทธิพงษ์ คำมอญ มา ณ โอกาสนี้ด้วยโอกาสนี้ด้วยนะค่ะ ทางอบต.แม่สาจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดค่ะ
13 สิงหาคม 2565

ช่วยเหลือประชาชนหลังจากเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 12 ส.ค.65 ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
13 ส.ค.65 เวลา 10.30 น. จ.ส.อ.ธีรเดช ธนานุตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าสำนักงานปลัดและเจ้าหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาทำการช่วยเหลือประชาชนหลังจากเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 12 ส.ค.65 นำรถบรรทุกน้ำฉีดล้างโคลนตมตามถนนและช่วยซ่อมแซมสะพาน(ขัวแตะ)ที่สร้างขึ้นชั่วคราวเพื่อทดแทนสะพานคอนกรีตที่ขาดตั้งแต่น้ำท่วมเมื่อปี 63 เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้
13 สิงหาคม 2565

เป็นประธานเปิดโครงการจัดการขยะให้มีคุณค่าเพื่อสิ่งแวดล้อมและโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดินตำบลแม่สา,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
วัน เสาร์ ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00น.นายธีรเดช ธนานุตยกุล นายกอบต.แม่สา ได้เป็นประธานเปิดโครงการจัดการขยะให้มีคุณค่าเพื่อสิ่งแวดล้อมและโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดินตำบลแม่สา ร่วมกับคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน พนักงาน เจ้าหน้าที่ เด็กและเยาวชน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา 12สิงหาคม 2565
13 สิงหาคม 2565

เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th

วัน ศุกร์ ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. นำโดยท่านปลัดอดิศักดิ์ ตะคำ นายวีระเดช คำประเสริฐ และนางสาวพริมาภรณ์ อินขาว ได้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ณ ช่วงเวียงสา

12 สิงหาคม 2565

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
11 สิงหาคม 2565

|< << 12 3 4 5 6..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 10  (147 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/03/2564
วันนี้
79
เมื่อวานนี้
154
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
6,838
ปีนี้
11,955
ปีที่แล้ว
29,016
ทั้งหมด
53,459
ไอพี ของคุณ
18.206.92.240
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 79 154 0 6,838 11,955 29,016 53,459 18.206.92.240