องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 110 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน www.maesalocal.go.th, Email : saraban_06550709@dla.go.th, โทร 054-718944

 
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
อำนาจหน้าที่ อบต

สขร


1
ท่านนายก ธีรเดช ธนานุตยกุล ได้มอบไม้เท้าให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ 3 ท่าน ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
03 กุมภาพันธ์ 2566

การคัดแยกขยะต้นทางชุมชนบ้านวังแข หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สา,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
28 มกราคม 2566

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
23 ธันวาคม 2565

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
09 ธันวาคม 2565

จัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 (ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา นำโดยนายธีรเดช ธนานุตยกุลนายก อบต.แม่สา คณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่สา ร่วมกับประชาชนในตำบลแม่สา ได้จัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2565 ขึ้น ณ บริเวณริมท่าน้ำสาบ้านวังแขหมู่ที่ 2 เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

 

 

 

08 พฤศจิกายน 2565

ลงพื้นที่สะพานบ้านวังแข เพื่อประชุมโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำสา,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th

วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น.นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายก อบจ.น่าน พร้อมคณะ และนายพิพัฒน์ เพ็ชร์พิพัฒน์ นายอำเภอเวียงสา ลงพื้นที่สะพานบ้านวังแข เพื่อประชุมโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำสาโดยการต้อนรับของนายธีรเดช ธนานุตยกุล นายก อบต.แม่สา ทีมผู้บริหาร อบต.แม่สา ปลัด อบต.แม่สา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่สา-ปงสนุก ส.อบต.แม่สา และพี่น้องประชาชนในพื้นที่มาร่วมและนำเสนอปัญหาความเดือดร้อนและร่วมเสนอแนวทางแก้ไข ให้กับพี่-น้อง ณ สะพานข้ามลำน้ำสา บริเวณบ้านวังแข หมู่ที่ 2

09 กันยายน 2565

โครงการอบรมสืบสานปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านเอิน หมู่ที่ 5,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th

วันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายธีรเดช ธนานุตยกุล นายก อบต .แม่สา ได้เปิดโครงการอบรมสืบสานปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านเอิน หมู่ที่ 5 ณ หอประชุมประจำหมู่บ้าน โดยโครงการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา

08 กันยายน 2565

ร่วมกันปลูกกล้วยหอมเพื่อส่งเสริมการเกษตร ณ บริเวณ อบต.แม่สา,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th

วันพุธ ที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 15.30 น. นายธีรเดช ธนานุตยกุล นายก อบต.แม่สา พร้อมด้วยพนักงาน อบต.แม่สาทุกคน ร่วมกันปลูกกล้วยหอมเพื่อส่งเสริมการเกษตร ณ บริเวณ อบต.แม่สา

07 กันยายน 2565

โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมคนพิการในชุมชนตำบลแม่สา,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th

วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายธีรเดช ธนานุตยกุล นายก อบต.แม่สา ได้เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมคนพิการในชุมชน ตำบลแม่สา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ดูแลคนพิการและผู้ป่วยติดเตียง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา

06 กันยายน 2565

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th

วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. -12.00 น. นายธีรเดช ธนานุตยกุล นายก อบต.แม่สา พร้อมด้วยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่สา เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา

06 กันยายน 2565

อบรมโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปี2565,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th

วันศุกร์ ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายธีรเดช ธนานุตยกุล นายก อบต.แม่สา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปี2565 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริการส่วนตำบลแม่สา ณ อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านวังยาว หมู่ที่ 7

02 กันยายน 2565

อบรมโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปี2565 ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th

วันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายธีรเดช ธนานุตยกุล นายก อบต.แม่สา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปี2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านวังดินใหม่ หมู่ที่ 6

01 กันยายน 2565

อบรมโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ปี 2565 ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th

วันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายธีรเดช ธนานุตยกุล นายกอบต. แม่สา ได้มอบหมายให้นางรัฐริน ชื่นชม รองนายกอบต.แม่สาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ปี 2565 ณ อาหารเอนกประสงค์หอประชุมบ้านเอิน หมู่ที่ 5

26 สิงหาคม 2565

ประชุมคณะกรรมการการตรวจสอบและพิจรณาการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ ครั้งที่ 1/2565,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th

วัน ศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2565
- นายพิพัฒน์ เพ็ชร์พิพัฒน์ นายอำเภอเวียงสาได้เป็นประธานคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการการตรวจสอบและพิจรณาการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา และได้ลงพื้นที่สำรวจการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา บ้านเหล่า หมู่ที่ 3

26 สิงหาคม 2565

อบรมโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปี2565,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายธีรเดช ธนานุตยกุล นายก อบต.แม่สา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปี2565

ณ บ้านวังตูบ หมู่ที่ 4 

25 สิงหาคม 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 10  (146 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/03/2564
วันนี้
57
เมื่อวานนี้
149
เดือนนี้
625
เดือนที่แล้ว
2,503
ปีนี้
3,128
ปีที่แล้ว
29,016
ทั้งหมด
44,632
ไอพี ของคุณ
3.222.251.91
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 57 149 625 2,503 3,128 29,016 44,632 3.222.251.91