องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 110 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน www.maesalocal.go.th, Email : saraban@maesalocal.go.th, โทร 054-718944

 




แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด








อำนาจหน้าที่ อบต

สขร


ดัชนีข้อมูลข่าวสาร

 

ดัชนีข้อมูลข่าวสาร

แฟ้มที่ 1    ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้วความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว (คำสั่งอนุมัติ อนุญาต รายงานการประชุม)

แฟ้มที่ 2    นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

                 2.1  นโยบายของรัฐบาล

                 2.2.  นโยบายผู้บริหารหน่วยงาน

                 2.3  นโยบายองค์กร

แฟ้มที่ 3   แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

                3.1 แผนงาน (แผนพัฒนา/แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ)

                3.2 โครงการ (กิจกรรม/แผนงาน)

                3.3 งบประมาณ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี/เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ)

แฟ้มที่ 4  คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน

แฟ้มที่ 5  สิ่งพิมพ์ที่เป็นข้อมูลข่าวสารที่ได้มีการจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่หลายตามจำนวนพอสมควรแล้ว และมีการลงพิมพ์ในกิจจานุเบกษา

แฟ้มที่ 6  สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษระเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ

แฟ้มที่ 7  มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี รายชื่อรางานทางวิชาการ รางานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณา

แฟ้มที่ 8 ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด

              8.1  ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา

              8.2  สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร. 1)

 

        

 

 

 

 

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/03/2564
วันนี้
144
เมื่อวานนี้
98
เดือนนี้
2,061
เดือนที่แล้ว
3,219
ปีนี้
27,404
ปีที่แล้ว
29,016
ทั้งหมด
68,908
ไอพี ของคุณ
18.232.179.37
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 144 98 2,061 3,219 27,404 29,016 68,908 18.232.179.37