ภาษีป้าย

การจัดเก็บภาษีป้าย

                1. ป้ายที่ต้องเสียภาษีป้าย

                                1.1 ป้ายที่ต้องเสียภาษีป้าย  ได้แก่  ป้ายแสดงชื่อ  ยี่ห้อ  หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า  หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้  ไม่ว่าจะแสดง   หรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ  ด้วยอักษร  ภาพ  หรือเครื่องหมาย  ที่เขียน  แกะสลัก  จารึก  หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีใด ๆ

                2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย

                                ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย  ได้แก่

                                2.1 เจ้าของป้าย

ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย

                เจ้าของป้ายที่มีหน้าที่เสียภาษีป้ายต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม  ของทุกปี

                ในกรณีที่ติดตั้งหรือแสดงป้ายภายหลังเดือนมีนาคม   หรือติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิม  หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น  ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน  15  วัน  นับแต่วันติดตั้งหรือแสดงป้าย   หรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี

การชำระภาษีป้าย

                เจ้าของป้ายมีหน้าที่ชำระภาษีป้ายเป็นรายปี  ภายใน  15  วัน   นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

เงินเพิ่ม

                ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายจะต้องเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้

                1.ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในระยะเวลาที่กำหนด  ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของค่าภาษีป้ายเว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่เจ้าหน้าที่จะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้น  ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ  5  ของค่าภาษี

                2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง  ทำให้จำนวนเงินที่จะต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลง  ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของค่าภาษีของค่าภาษีป้ายที่ประเมินเพิ่มเติม  เว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการภาษีให้ถูกต้องก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน

                3. ไม่ชำระภาษีป้ายภายในกำหนดเวลาที่กำหนด   ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ  2  ต่อเดือนของค่าภาษีป้าย

 

การคำนวณพื้นที่ป้าย   อัตราค่าภาษีป้าย  และการคำนวณภาษีป้าย

การคำนวณพื้นที่ป้าย

ป้ายที่มีขอบเขตกำหนดได้

พื้นที่ป้าย =  ส่วนที่กว้างที่สุด  x  ส่วนที่ยาวที่สุดของขอบเขตป้าย

ป้ายที่ไม่มีขอบเขตกำหนดได้

ถือตัวอักษร  ภาพ  หรือเครื่องหมายที่อยู่ริมสุดเป็นขอบเขตเพื่อกำหนดส่วนที่กว้างที่สุด  ยาวที่สุด 

คำนวณพื้นที่เป็นตารางเซนติเมตร


(ตัวอย่าง)

                             

                                       180 ซ.ม.

 

 
   

                               320  เซนติเมตร

 

พื้นที่ป้าย                =    180  x  320 

                                                =   57,600   ตารางเซนติเมตร

อัตราภาษีป้าย

                อัตราภาษีป้าย  แบ่งเป็น  3  อัตรา  ดังนี้

อัตราภาษีป้าย  (ต่อ  500  ตารางเซนติเมตร)

ลักษณะ

บาท

1) อักษรไทยล้วน

2) อักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ /ภาพ /เครื่องหมายอื่น

3) ป้ายดังต่อไปนี้

ก.       ไม่มีอักษรไทย

ข.       อักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้  หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ

       4)  ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย  ข้อความภาพ  หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายได้เสียภาษีป้ายแล้วอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น  ให้คิดอัตราตาม  1)  2)  หรือ  3)  

       5)  ป้ายใดเสียต่ำกว่า  200  บาท  ให้เสีย  200  บาท

3

20

40

 

 

 

การคำนวณภาษีป้าย  ให้คำนวณโดยนำพื้นที่ป้าย  หารด้วย  500  คูณด้วยอัตราภาษีป้าย   เช่น  ป้ายที่ต้องเสียภาษี  มีพื้นที่   37,600  ตารางเซนติเมตร    เป็นป้ายประเภทที่  1    ป้ายนี้เสียภาษี    ดังนี้

 

ภาษีป้าย                 =   พื้นที่ป้าย (ตารางเซนติเมตร)   หาร   500   คูณ  อัตราภาษี

                                =  37,600  /  500  * 3

                                220.20  บาท

ดังนั้น   ป้ายนี้จะต้องเสียภาษี   220.20   บาท

 

ป้ายใดคำนวณภาษีแล้วเสียต่ำกว่า   200  บาท   ให้เสีย   200  บาท

การคำนวณภาษีป้าย   1 ด้าน   เท่ากับ  1  ป้าย

 

การคำนวณค่ารายปี  การคำนวณภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  หมายถึง  ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ  กับที่ดินที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องไปกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง   นั้น


 

ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน  =    ค่ารายปี  x  12.50  %

 

                ค่ารายปี  คือ  จำนวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้น สมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่ง ๆ   ในกรณีให้เช่า  ให้ถือว่าค่าเช่าคือค่ารายปี 

การคำนวณภาษี  การประเมินค่ารายปี  และอัตราภาษี

กรณีให้เช่า

                                ภาษีโรงเรือนและที่ดินคิดจากค่ารายปีของทรัพย์สิน  ในอัตราร้อยละ  12.50 ของค่ารายปี 

ตัวอย่าง    บ้านให้เช่า   1,000  บาทต่อเดือน   ค่ารายปี 12,000  บาท   (1,000  x  12 เดือน)      ค่าภาษีจะเท่ากับ     12,000* 12.50%    เป็นเงินภาษี      1,500     บาท

กรณีไม่มีค่าเช่า

                คำนวณโดยใช้บัญชีอัตราทำเล

                                ค่ารายปี   =    กว้าง  *  ยาว  *  อัตราทำเล * เดือน

ตัวอย่าง   ร้านขายของชำ  มีขนาดกว้าง   6   เมตร    ยาว  6  เมตร   ตั้งอยู่ทำเลที่  1  (5 บาท)   ดำเนินกิจการ  12 เดือน 

                                ค่ารายปี  กว้าง  *  ยาว  *  อัตราทำเล * เดือน

                                                                =  6  * 6 * 5 * 12

                                                                =    2,160

                                ดังนั้น   ค่ารายปีเท่ากับ     2,160   บาท

                                คิดเป็นเงินภาษี      2,160 * 12.50%   =    270   บาท

ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน

                เจ้าของทรัพย์สินต้องยื่นแบบแสดงรายการ  เพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน  (ภ.ร.ด. 2)  ณ  สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี

การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

                ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน  เมื่อได้รับแจ้งการประเมินแล้ว   จะต้องนำเงินค่าภาษีไปชำระภายใน  30  วัน  นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน  มิฉะนั้นจะต้องเสียภาษีเพิ่ม

เงินเพิ่ม

                1. ถ้าชำระไม่เกิน   1  เดือน   นับแต่วันพ้นกำหนดให้เพิ่มร้อยละ  2.5  ขอภาษีที่ค้าง

                2. ถ้าเกิน  1  เดือน   แต่ไม่เกิน  2  เดือน   ให้เพิ่มร้อยละ  5  ของค่าภาษีที่ค้าง

                3. ถ้าเกิน  2  เดือน  แต่ไม่เกิน  3  เดือน  ให้เพิ่มร้อยละ  7.5  ของค่าภาษีที่ค้าง

                4. ถ้าเกิน  3  เดือน  แต่ไม่เกิน  4  เดือน  ให้เพิ่มร้อยละ  10  ของค่าภาษีที่ค้าง

 

 

ภาษีบำรุงท้องที่

การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่  

ภาษีบำรุงท้องที่  หมายถึง  ภาษีที่เก็บจากเจ้าของที่ดิน  ตามราคาปานกลางที่ดินและตามบัญชีอัตราภาษีบำรุงท้องที่

ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่   ได้แก่  ที่ดินที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล  ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคล   ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน  

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่

                ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่  1  มกราคม  ของปีใด  มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปีนั้น

กำหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี

                ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน  (ภ.บ.ท. 5)  ณ  สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ภายในเดือนมกราคมของปีแรกที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดิน 

                แบบแสดงรายการที่ได้ยื่นไว้นั้นใช้ได้ทุกปีในรอบระยะเวลา  4  ปีนั้น

อัตราภาษีบำรุงท้องที่ตำบลดอยลาน

                ราคาปานกลางของที่ดินไร่ละ    4,200  บาท     อัตราภาษีไร่ละ   22.50   บาท   

                                ที่ดินที่ใช้ประกอบการกสิกรรม  เฉพาะประเภทไม้ล้มลุก  ให้เสียกึ่งอัตรา  (  11.25  บาท)    แต่ถ้าเจ้าของที่ดินประกอบกสิกรรมประเภทไม้ล้มลุกนั้นด้วยตนเอง   ให้เสียไม่เกินไร่ละ   5  บาท

                                ที่ดินที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพของที่ดินให้เสียเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่า  (45 บาท)

                ****ตามประกาศราคาปานกลางของที่ดิน   ตามพระราชบัญญัติ   ภาษีบำรุงท้องที่   วันที่  12  มิถุนายน  2520

การคำนวณภาษี

ภาษีบำรุงท้องที่  คำนวณจากราคาปานกลางของที่ดินที่คณะกรรมการตีราคาปานกลางที่ดินที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษี  คูณ  กับอัตราภาษี

การลดหย่อน/การยกเว้น/การลดภาษี

                บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเดียวกันหรือหลายแปลงที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันและใช้ที่ดินนั้น เป็นที่อยู่อาศัยของตน  หรือประกอบกสิกรรมของตน  ให้ลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ตามเกณฑ์  โดยออกข้อบัญญัติ

                                ตำบลดอยลานลดหย่อน  3   ไร่

เนื้อที่ดินเพื่อคำนวณภาษี (ไร่)  เนื้อที่ถือครอง เนื้อที่เกณฑ์ลดหย่อน

ตัวอย่างการคำนวณภาษี

 

ตัวอย่างที่ 1       นายโชค  มีที่ดินแปลงหนึ่ง   เนื้อที่   15 ไร่  2  งาน  53  ตารางวา   ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่  หมู่ที่ 1  ใช้ที่ดินในการประกอบกสิกรรม   (ทำนา)    ที่ดินดังกล่าวมีราคาปานกลางไร่ละ  4,200  บาท     (เกณฑ์การลดหย่อนตำบลดอยลานกำหนดไว้   3  ไร่)

วิธีการคำนวณอัตราภาษีบำรุงท้องที่จะดำเนินการดังนี้

1. เนื้อที่ดินเพื่อคำนวณภาษี                =  เนื้อที่ดินถือครอง  -  เนื้อที่เกณฑ์ลดหย่อน

                                                                =  15  ไร่  2  งาน  53  ตารางวา   -   3  ไร่

                                                                12 ไร่  2  งาน  53  ตารางวา

2. ตรวจสอบบัญชีท้าย พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่  พ.ศ. 2508   ที่ดินราคาปานกลางไร่ละ  4,200  บาท  จะต้องเสียภาษีในอัตราไร่ละ  22.50   บาท   แต่เนื่องจากเจ้าของประกอบกสิกรรมเอง  เสียอย่างสูงไม่เกินไร่ละ  5  บาท

3. ภาษีที่ต้องเสีย                                                                   =  เนื้อที่ดินเพื่อคำนวณภาษี (ไร่)  *  อัตราภาษีต่อไร่

                                                                                                =  12 ไร่ * 5  บาท

                                                12  ไร่ เสียภาษี                      =  60  บาท

                                                                =  253*5/400

                                                2 งาน 53 ตร.ว.เสียภาษี        =  4

                                                รวมนายโชค  ต้องเสีย  60 + 4 = 69   บาทต่อปี

ตัวอย่างที่ 2 นายโชค  มีที่ดินแปลงหนึ่ง   เนื้อที่   15 ไร่  2  งาน  53  ตารางวา   ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่  หมู่ที่ 1  ใช้ที่ดินในการปลูกไม้ยืนต้น  ที่ดินดังกล่าวมีราคาปานกลางไร่ละ  4,200  บาท     (เกณฑ์การลดหย่อนตำบลดอยลานกำหนดไว้   3  ไร่)

1. เนื้อที่ดินเพื่อคำนวณภาษี                =  เนื้อที่ดินถือครอง  -  เนื้อที่เกณฑ์ลดหย่อน

                                                                =  15  ไร่  2  งาน  53  ตารางวา   -   3  ไร่

                                                                =  12 ไร่  2  งาน  53  ตารางวา

2. ตรวจสอบบัญชีท้าย พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่  พ.ศ. 2508   ที่ดินราคาปานกลางไร่ละ  4,200  บาท  จะต้องเสียภาษีในอัตราไร่ละ  22.50   บาท  

3. ภาษีที่ต้องเสีย                                                   =  เนื้อที่ดินเพื่อคำนวณภาษี (ไร่)  *  อัตราภาษีต่อไร่

                                10  ไร่ เสียภาษี                      =  12 ไร่ * 22.50  บาท

                                                                                =  270  บาท

2 งาน 53 ตร.ว.เสียภาษี        =  253*22.50/400

                                                                                =  15

                                รวมนายโชค  จะต้องเสียภาษี    270+15 =  285  บาท ต่อปี