ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
อำนาจหน้าที่ อบต

สขร


E-service


-:- การปิดโรงเรียนแม่สาวิทยาคาร(บ้านเอิน)ด้วยเหตุพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 เรียนแจ้งเพื่อทราบครับ 
-:- การปิดสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ด้วยเหตุพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)* 
-:- ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้ง (หน่วยเลือกตั้งที่ 2 บ้านวังแข) 
-:- ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 
-:- ประกาศกำหนดจำนวน สถานที่ หลักเกณ์ และวิธีการจัดทำและปิดประกาศ หรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 
-:- ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา (ผ.ถ.1.1) 
-:- ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา (ส.ถ.1.1) 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-:- แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน 
-:- บริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2565
เนื่องจากวันที่9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา นำโดยนายอดิศักดิ์ ตะคำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจึงขอมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นเพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของประเทศจากการทุจริตคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ในการสนับสนุนขับเคลื่อนงานด้านคนพิการระดับดีเด่น ประจำปี 2563-2564
ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5
ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4
รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565  
-:- ประกวดราคาราคาจ้างก่อร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองควาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเอิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ม.1-7 ต.แม่สา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายวังยาว-อ่ายนาผา 
-:- ประกวดราคาจ้างผิวจราจรสายรอบนาเอิน-หนองสาราบ 22 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำ (สระห้วยขี้มด) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำ (สระห้วยเย็น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังยาว-อ่ายนาผา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากลางและการคำนวณราคากลาง (สระห้วยเย็น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างปรับปรุง / ซ่อมแซม / ต่อเติม อาคารสำนักงานอบต.แม่สา 
-:- ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างอาคารสภา อบต.แม่สา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.แม่สา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศราคากลาง
-:- ตารางแสดงวงเงินและราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเอิน 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนแม่สาวิทยาคาร (บ้านเอิน) 
-:- ประกาศราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน2 ชั้น 6 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) โรงเรียนแม่สาวิทยาคาร (บ้านเอิน) 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายห้วยปู่ติ๊บ หมู่ที่ 7 บ้านวังยาว 
-:- ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.แม่สา 
-:- ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างก่อสร้างงานปรับปรุง-ต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 
-:- ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมวางระบบท่อเมนต์ประปาแบบผิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 2 3 5 และ หมู่6 
-:- ตารางแสดงวงเงินและราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมวางระบบท่อเมนต์ประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ 1 2 3 5 6. 
-:- ประกาศราคากลางและคำนวนราคากลางถนนลาดยาางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1-7 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564  
-:- สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564  
-:- สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564  
-:- สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2564  
-:- สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564  
-:-  สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564  
-:- สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 
-:- สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 
-:- สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากเส้นฝ้าย ใยธรรมชาติระบบงานต่างๆจองคิวออนไลน์ร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตสำรวจความพึงพอใจสถิติอุบัติเหตุลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่านปปชกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมบัญชีกลางกรมสรรพากรจังหวัดน่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอาเซียนE-Learningศาลปกครองกฎหมายน่ารู้


แผนที่สำนักงาน

ปฎิทินกิจกรรม

แบบสอบถาม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/03/2564
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
20
เดือนนี้
1,057
เดือนที่แล้ว
817
ปีนี้
1,057
ปีที่แล้ว
9,924
ทั้งหมด
13,545
ไอพี ของคุณ
52.203.18.65
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 15 20 1,057 817 1,057 9,924 13,545 52.203.18.65