องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 110 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน www.maesalocal.go.th, Email : saraban_06550709@dla.go.th, โทร 054-718944

 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
อำนาจหน้าที่ อบต

สขร


E-service


-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
-:- การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ประจำปีงบประมาณ 2565  
-:- ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม เรื่อง การตัดสินใจของผู้ปกครองนักเรียนในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนแม่สาวิทยาคาร(บ้านเอิน) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 
-:- ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ 2565 
-:- ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2565 
-:- รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา ประจำปีการศึกษา 2565 
-:- เดือน มกราคม 2565 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 
-:- การปิดโรงเรียนแม่สาวิทยาคาร(บ้านเอิน)ด้วยเหตุพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 เรียนแจ้งเพื่อทราบครับ 
-:- การปิดสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ด้วยเหตุพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)* 
-:- ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้ง (หน่วยเลือกตั้งที่ 2 บ้านวังแข) 
ร่วมการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
เข้าร่วมการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
ร่วมจัดกิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สมัยวิสามัญ ที่ 1/2565
ร่วมการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
เข้าร่วมการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ของบ้านวังดินใหม่ หมู่ที่ 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565  
-:- ประกวดราคาราคาจ้างก่อร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองควาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเอิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ม.1-7 ต.แม่สา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายวังยาว-อ่ายนาผา 
-:- ประกวดราคาจ้างผิวจราจรสายรอบนาเอิน-หนองสาราบ 22 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำ (สระห้วยขี้มด) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำ (สระห้วยเย็น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านวังยาว หมู่ที่ 7 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์บ้านเอิน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังยาว-อ่ายนาผา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากลางและการคำนวณราคากลาง (สระห้วยเย็น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างปรับปรุง / ซ่อมแซม / ต่อเติม อาคารสำนักงานอบต.แม่สา 
-:- ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างอาคารสภา อบต.แม่สา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.แม่สา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างโดมเชื่อมอาคารพร้อมลานกิจกรรม คสล. อบต.แม่สา 
-:- ประกาศราคากลางจ้างโครงการปรับปรุงระบบท่อประปาหมู่บ้าน บ้านวังตูบหมู่ที่ 4 ให้ประชาชนโดยทั่วกัน (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) 
-:- ราคากลางงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังยาว หมู่ 7 ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปกัน (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) 
-:- ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเก็บอุปกรณ์เครื่องครัวแม่บ้านวังดินใหม่ ม.6 ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) 
-:- ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บอุปกรณ์เครื่องครัวแม่บ้าน บ้านวังแข หมู่ที่ 2 ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) 
-:- ราคากลางงานจ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านเอิน หมู่ที่5 
-:- ตารางแสดงวงเงินและราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเอิน 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนแม่สาวิทยาคาร (บ้านเอิน) 
-:- ประกาศราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน2 ชั้น 6 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) โรงเรียนแม่สาวิทยาคาร (บ้านเอิน) 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564  
-:- สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564  
-:- สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564  
-:- สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2564  
-:- สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564  
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากเส้นฝ้าย ใยธรรมชาติระบบงานต่างๆจองคิวออนไลน์ร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตสำรวจความพึงพอใจสถิติอุบัติเหตุลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่านปปชกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมบัญชีกลางกรมสรรพากรจังหวัดน่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอาเซียนE-Learningศาลปกครองกฎหมายน่ารู้


แผนที่สำนักงาน

ปฎิทินกิจกรรม

แบบสอบถาม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/03/2564
วันนี้
36
เมื่อวานนี้
40
เดือนนี้
1,978
เดือนที่แล้ว
2,531
ปีนี้
10,105
ปีที่แล้ว
9,924
ทั้งหมด
22,593
ไอพี ของคุณ
35.170.82.159
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 36 40 1,978 2,531 10,105 9,924 22,593 35.170.82.159