ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


อำนาจหน้าที่ อบต

สขร


E-service


-:- ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา (ผ.ถ.1.1) 
-:- ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา (ส.ถ.1.1) 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-:- แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน 
-:- บริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
-:- ประกาศ อบต.แม่สา มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในสถานศึกษา 
-:- ประกาศเรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ในสถานศึกษา 
-:- ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแม่สาวิทยาคาร (บ้านเอิน) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 
-:- การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพ่อแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล 
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ในการสนับสนุนขับเคลื่อนงานด้านคนพิการระดับดีเด่น ประจำปี 2563-2564
ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5
ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4
รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564
กำหนดการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3
กำหนดการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565  
-:- ประกวดราคาราคาจ้างก่อร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองควาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเอิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ม.1-7 ต.แม่สา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายวังยาว-อ่ายนาผา 
-:- ประกวดราคาจ้างผิวจราจรสายรอบนาเอิน-หนองสาราบ 22 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำ (สระห้วยขี้มด) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำ (สระห้วยเย็น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังยาว-อ่ายนาผา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากลางและการคำนวณราคากลาง (สระห้วยเย็น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างปรับปรุง / ซ่อมแซม / ต่อเติม อาคารสำนักงานอบต.แม่สา 
-:- ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างอาคารสภา อบต.แม่สา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.แม่สา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศราคากลาง
-:- ตารางแสดงวงเงินและราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเอิน 
-:- ประกาศราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน2 ชั้น 6 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) โรงเรียนแม่สาวิทยาคาร (บ้านเอิน) 
-:- ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.แม่สา 
-:- ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างก่อสร้างงานปรับปรุง-ต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 
-:- ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมวางระบบท่อเมนต์ประปาแบบผิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 2 3 5 และ หมู่6 
-:- ตารางแสดงวงเงินและราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมวางระบบท่อเมนต์ประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ 1 2 3 5 6. 
-:- ประกาศราคากลางและคำนวนราคากลางถนนลาดยาางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1-7 
-:- ประกาศราคากลางและคำนวนราคากลางถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายรอบนาเอิน-หนองสาราบ 
-:- ประกาศราคากลางถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวังยาว-อ่ายนาผา 1 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2564  
-:- สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564  
-:-  สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564  
-:- สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 
-:- สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 
-:- สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากเส้นฝ้าย ใยธรรมชาติระบบงานต่างๆจองคิวออนไลน์ร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตสำรวจความพึงพอใจสถิติอุบัติเหตุลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่านปปชกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมบัญชีกลางกรมสรรพากรจังหวัดน่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอาเซียนE-Learningศาลปกครองกฎหมายน่ารู้


แผนที่สำนักงาน

ปฎิทินกิจกรรม

แบบสอบถาม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/03/2564
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
23
เดือนนี้
421
เดือนที่แล้ว
799
ปีนี้
7,952
ปีที่แล้ว
2,564
ทั้งหมด
10,516
ไอพี ของคุณ
3.234.211.61
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 9 23 421 799 7,952 2,564 10,516 3.234.211.61