องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 110 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน www.maesalocal.go.th, Email : saraban_06550709@dla.go.th, โทร 054-718944

 
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
อำนาจหน้าที่ อบต

สขร


E-service


-:- จดหมายข่าวแม่สานิวส์ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุในตำบลแม่สา ปีงบประมาณ 2566 
-:- ขอเชิญร่วมกิจกรรม งานประเพณีถวายสลากภัต (สลากจมปู) ประจำปี 2566 
-:- จดหมายข่าวปันสื่อนิวส์ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 โครงการปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุ ตำบลแม่สา ประจำปี 2566 
-:- จดหมายข่าวปันสื่อนิวส์ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- จดหมายข่าวแม่สานิวส์ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 โครงการสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- จดหมายข่าวปันสื่อนิวส์ ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 โครงการปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุ ตำบลแม่สา ประจำปี 2566 
-:- การประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเหม็นขี้สุกร และข้อปฏิบัติในฟาร์มเลี้ยงสุกร 
-:- ขออนุญาตประชาสัมพันธ์???? พมจ.น่าน ออกหน่วยจดทะเบียนคนพิการเคลื่อนที่ ณ โรงพยาบาลเวียงสา วันพุธที่ 31 พ.ค. 2566 เอกสารใช้ในการจดทะเบียนตามรายละเอียดในรูป 
-:- พิธีทำบุญเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่ "อาคารแม่สาอนุสรณ์" และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนแม่สาวิทยาคาร(บ้านเอิน) 
-:- เชิญชวนร่วมกิจกรรมสืบฮีตตามฮอยวิถีมะเก่า ประจำปี 2566 วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2566 
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ. 2566
คณะครูและนักเรียนทำกิจกรรมปลูกต้าไม้และรดน้ำต้นไม้ ในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล้กตำบลแม่สา เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ
กิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา
กิจกรรมสืบฮีตตามฮอยวิถีมะเก่า กิจกรรมสุขใจ๋ไปกับลูกหลาน
กิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง
ตลาดนัดรีไซเคิล เปลี่ยนขยะเป็นเงินชุมชนบ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565  
-:- ประกวดราคาราคาจ้างก่อร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองควาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเอิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ม.1-7 ต.แม่สา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายวังยาว-อ่ายนาผา 
-:- ประกวดราคาจ้างผิวจราจรสายรอบนาเอิน-หนองสาราบ 22 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำ (สระห้วยขี้มด) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำ (สระห้วยเย็น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตนเสริมเหล็กทุ่งบน บ้านวัวแดง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเอินหมู่ที่ 5 (ซอยบ้านนายหน่อ คำมานะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล้กนาเอิน บ้านเอิน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒,๓,๖ ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จำนวน ๓ ช่วง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘,๔๗๓ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุ่งตึ๊ด-วังดินใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังตูบ หมู่ที่ 4 ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 156 ตร.ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำบ้านวังตูบ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บเครื่องครัวแม่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บอุปกรณ์เครื่องครัวแม่บ้าน บ้านวังดินใหม่ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศราคากลาง
-:- ราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายหน่อ คำมานะ) บ้านเอินหมู่ที 5 
-:- ราคากลางจ้างก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กทุ่งบนบ้านวัวแดง หมู่ที่ 1 
-:- ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กนาเอิน บ้านเอิน หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
-:- โครงการก่อสร้างดาดลำเหมือง คสล.ทุ่งบน บ้านวัวแดง หมู่ที่1 
-:- ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง 
-:- ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายจำปู่อิน หมู่ที่ 5 บ้านเอิน ตำบลแม่สา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
-:- ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารเก็บอุปกรณ์เครื่องครัวแม่บ้าน บ้านวังดินใหม่ หมู่ 6 
-:- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บเครื่องครัวแม่บ้าน บ้านเหล่าหมู่ 3  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2566 
-:- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคมคม พ.ศ. 2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากเส้นฝ้าย ใยธรรมชาติ

-:- ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น สายงานผู้บริหาร 
-:- การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศขึ้นบัญชีสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 
-:- ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 
-:- การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ของ อบต.แม่สา 
-:- ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 
-:- ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานปฏิบัติ 


ระบบงานต่างๆจองคิวออนไลน์ร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตสำรวจความพึงพอใจสถิติอุบัติเหตุลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่านปปชกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมบัญชีกลางกรมสรรพากรจังหวัดน่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอาเซียนE-Learningศาลปกครองกฎหมายน่ารู้


แผนที่สำนักงาน

ปฎิทินกิจกรรม

แบบสอบถาม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/03/2564
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
953
เดือนที่แล้ว
1,847
ปีนี้
17,332
ปีที่แล้ว
29,016
ทั้งหมด
58,836
ไอพี ของคุณ
44.192.92.49
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 5 61 953 1,847 17,332 29,016 58,836 44.192.92.49