ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


อำนาจหน้าที่ อบต

สขร


E-service


-:- ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแม่สาวิทยาคาร (บ้านเอิน) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 
-:- การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพ่อแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล 
-:- การชำระภาษีประจำปี 
-:- การชำระภาษีท้องถิ่น  
-:- ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
-:- การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ 
-:- กำหนดลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
-:- สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน สูนย์บริการคนพิการจังหวัดน่าน 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กทารกแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2559 
งานด้านสาธารณสุข
งานบรรเทาสาธารณภัย
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โครงการกีฬาสถานศึกษาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
โครงการสถานศึกษาปลอดภัยและประกวดสุขภาพช่องปาก วันที่ 28 สิงหาคม 2563 และวันที่ 10 กันยายน 2563
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกวดราคาราคาจ้างก่อร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองควาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเอิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ม.1-7 ต.แม่สา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายวังยาว-อ่ายนาผา 
-:- ประกวดราคาจ้างผิวจราจรสายรอบนาเอิน-หนองสาราบ 22 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำ (สระห้วยขี้มด) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำ (สระห้วยเย็น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังยาว-อ่ายนาผา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากลางและการคำนวณราคากลาง (สระห้วยเย็น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างปรับปรุง / ซ่อมแซม / ต่อเติม อาคารสำนักงานอบต.แม่สา 
-:- ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างอาคารสภา อบต.แม่สา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.แม่สา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศราคากลาง
-:- ตารางแสดงวงเงินและราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเอิน 
-:- ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมวางระบบท่อเมนต์ประปาแบบผิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 2 3 5 และ หมู่6 
-:- ตารางแสดงวงเงินและราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมวางระบบท่อเมนต์ประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ 1 2 3 5 6. 
-:- ประกาศราคากลางและคำนวนราคากลางถนนลาดยาางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1-7 
-:- ประกาศราคากลางและคำนวนราคากลางถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายรอบนาเอิน-หนองสาราบ 
-:- ประกาศราคากลางถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวังยาว-อ่ายนาผา 1 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำ (สระห้วยขี้มด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง (สระห้วยเย็น) ม.2 
-:- ประกาศประกวดราคากลางจ้างก่อสร้างขุดลอกสระหนองป่าไร่ ม.2 บ้านวังแข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 
-:- สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ระบบงานต่างๆจองคิวออนไลน์ร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตสำรวจความพึงพอใจสถิติอุบัติเหตุลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่านปปชกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมบัญชีกลางกรมสรรพากรจังหวัดน่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอาเซียนE-Learningศาลปกครองกฎหมายน่ารู้


แผนที่สำนักงาน

ปฎิทินกิจกรรม

แบบสอบถาม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/03/2564
วันนี้
30
เมื่อวานนี้
23
เดือนนี้
355
เดือนที่แล้ว
677
ปีนี้
4,642
ปีที่แล้ว
2,564
ทั้งหมด
7,206
ไอพี ของคุณ
3.236.98.69
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 30 23 355 677 4,642 2,564 7,206 3.236.98.69