จากใจ…นายกแม่สา

     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาได้เปิดพื้นที่ตรงนี้ www.maesalocal.go.th สายตรง..."นายก แม่สา" เพื่อให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ปัญหาข้อเดือดร้อน การไม่ได้รับความเป็นธรรมในชีวิตประจำวันของท่าน ทุกๆเรื่อง

     ไม่ว่าท่านจะเป็นใคร อายุเท่าใด อาชีพอะไร รวยหรือจน มีพื้นฐานความรู้อะไรไม่ใช่สิ่งสำคัญ เพียงแต่ขอให้ท่านได้บอกกล่าว เล่าเรื่องประเด็นที่เป็นเนื้อหาสาระสำคัญเท่านั้น เป็นการเพียงพอแล้ว

คนส่วนใหญ่มีพื้นฐานที่แตกต่างกัน แต่ก็สามารถเรียนรู้ร่วมกัน จากข้อคิดเห็นที่ดีมีประโยชน์ หรือจากประสบการณ์ของแต่ละท่านเป็นสิ่งที่มีค่า ถ้าเสนอแนะกันเข้ามาที่ "สายตรง...นายกแม่สา "

เมื่อได้รับความคิดเห็นและข้อร้องทุกข์ของ ท่านแล้ว ก็จะได้นำไปแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยชี้แจง ชี้แนะและแก้ไข หรืออาจนำไปใช้เป็นประโยชน์ ในการปรับปรุงกระบวนความคิดและวิธีทำงาน ในส่วนใดที่จะสามารถตอบข้อข้องใจได้ ก็จะแจ้งให้ทราบทันที เว้นแต่ว่าจะต้องใช้เวลา เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง ก็จะชี้แจงแถลงไขให้ทราบในโอกาสต่อไป

     ความ คิดความเห็นเป็นสิ่งที่มีค่า ถ้าทุกท่านสุจริตใจ ปราศจากอคติ และเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ไม่กลั่นแกล้งให้ผู้อื่นเสียหาย เราจะได้รับประโยชน์สุขร่วมกัน

 

 

 

 

นายธนสรร  พิมสาร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา

โทร.054718944