พันธะกิจ  (Mission)

๑.  ส่งเสริมการศึกษาก่อนวัยเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ไม่มีโอกาส ทางการศึกษา

2.  จัดให้มีระบบคมนาคม ไฟฟ้า น้ำประปา การสื่อสารโทรคมนาคม

3.  พัฒนาการบริหารภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

4.  ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน บำบัดรักษาผู้ติด ยาเสพติดตามนโยบายของภาครัฐบาล

5.  ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอดส์

6.  พัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.  ส่งเสริมการประกอบอาชีพการเกษตรของประชาชนและส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

8.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

9.  ส่งเสริมอนุรักษ์ และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

10. พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริม สนับสนุนด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน