ยุทธศาสตร์และกรอบแนวทาง แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ปี 2558

                1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

                                - สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซม ถนน  สะพาน ทางเท้า และ

                       ท่อระบายน้ำ

                                - สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ  

                       สิ่งก่อสร้างอื่น

                                - พัฒนาปรับปรุงระบบการจราจร

                                - พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบชลประทาน

                                - การวางแผนและสนับสนุนการจัดทำผังเมือง

 

 

                2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

                                - ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ทุกเพศวัย และส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษา

                                - ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ     

                                -  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย และพัฒนาแหล่งข้อมูลข่าวสารของประชาชน

 

                3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาเกษตรปลอดสารพิษ มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้                                            

                                - การส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน                                 

                               - พัฒนาเกษตรปลอดสารพิษ       

                                                        

                4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมที่เข้มแข็ง มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

                                - ส่งเสริมการสร้างสุขภาพอนามัย และการออกกำลังกาย

                                - พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

                                - การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาศักยภาพของชุมชนประชาคมในทุกด้าน 

                                - การจัดระเบียบชุมชนและสังคม

                                -  การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                                - การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

                                - การควบคุม ดูแลรักษาป่าไม้ และบริหารจัดการขยะ

                                - วางแผน จัดการและควบคุมด้านมลพิษ

                                - บำบัด ฟื้นฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

                                - สืบสาน อนุรักษ์ สนับสนุน กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วัฒนธรรม   และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

                                - พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้อง

                                - พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่น

                                - ปลูกฝังจิตสำนึกด้านธรรมาภิบาล

 

     การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค ประเทศและต่างประเทศ

                การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น จำเป็นจะต้องตระหนักว่า แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับชาติต่างๆ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล  แผนกระทรวงมหาดไทย แผนกรม ซึ่งเป็นแผนระดับชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาอำเภอในระดับอำเภอ

                ในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจำเป็นต้องตระหนักถึงยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนด้วย เนื่องจากเป็นยุทธศาสตร์ระดับภาค ที่จังหวัดต้องจัดทำแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด เพื่อให้การพัฒนาภาคเหนือตอนบนเชื่อมโยงกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อบ้านในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) และกลุ่มประเทศเอเชียใต้ (BIMSTEC) ตลอดจนสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน (ASEAN : Association of South East Asian Nation) และจะมีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในปี 2558 ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนกระบวนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต จึงต้องมรการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจในการรับมือกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงภายในอาเซียน ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคงภายในประเทศและอาเซียน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อการรวมตัวไปในทิศทางเดียวกันของอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้น

 

                ในอนาคตตำบลแม่สาจะมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ในหมู่บ้านจะเหลือแต่ประชากรวัยเด็ก วัยชรา และประชากรที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ประชากรวัยแรงงานจะออกไปหางานทำนอกพื้นที่หรือต่างจังหวัด จึงทำให้เป็นภาระทางสังคมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต อาจจะมีการจ้างแรงงานต่างชาติเข้ามาดูแล และในปัจจุบันพื้นที่ตำบลแม่สาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงด้านการประกอบอาชีพ ประชาชนส่วนหนึ่งหันมาปลูกยางพาราทดแทน การปลูกต้นสักทอง การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การปลูกมันสำปะหลัง ซึ่งในอนาคตจะต้องมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือเครื่องทุ่นแรงเข้ามาใช้ทดแทนแรงงานคน ซึ่งคาดว่าจะมีค่าแรงค่อนข้างสูงหากเปิดตลาดการค้าเสรีในอนาคต

                การเตรียมความพร้อมของตำบลแม่สาในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558

1.   การเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสร้างระบบ Logistico กระจายเส้นทางการขนส่งสินค้าภายใต้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา

2.   การเตรียมสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า การสร้าง Package เพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้าในท้องถิ่น ภาคบริการ มีการพัฒนาด้านดารบริการและภาษาให้กับธุรกิจร้านค้าในพื้นที่

3.   การเตรียมพร้อมด้านภาษา เครื่องมือทางภาษา เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้เรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านให้มากที่สุด เพื่อการติดต่อสื่อสารไม่ใช่เฉพาะเพียงแต่ภาษาอังกฤษ

 

 

การกำหนดยุทธศาสตร์ และการวิเคราะห์ระดับความสำคัญ (Prioroty) และการรักษาความสมดุลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด

                การจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาได้มีกระบวนการในการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Analysis) ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา เพื่อให้มีส่วนช่วยในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์หลักของหน่วยงานได้ถูกต้อง เนื่องจากหน่วยงานไม่เพียงแต่มีความผูกพันเฉพาะกับประชาชนหรือหน่วยงานราชการในกำกับเท่านั้น แต่ยังมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆอีกด้วย

                แนวคิดในการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียต่อองค์กร (Stakeholders Influence) นั้นมีอิทธิพลต่อการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาได้มีการนำมาใช้และจำแนกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

(1)       ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร (Internal Stakeholders) ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงาน ระดับบริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา

(2)       ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงในการรับบริการ (Marketplace Stakeholders) เช่น ประชาชนผู้รับบริการ หน่วยงานพันธมิตร ผู้รับจ้าง และผู้ขายครุภัณฑ์และวัสดุในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ เป็นต้น

(3)       ผู้มีส่วนได้เสียในสังคมแต่อยู่นอก อบต.(External Stakeholders) ได้แก่ ภาคราชการหรือภาคธุรกิจเอกชน ที่มีความเกี่ยวข้องหรือทำงาน ดำเนินกิจการในตำบล เช่น สถานีอนามัย วัด โรงเรียน ฯลฯ เป็นต้น

 

การทำงานขอองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ภายใต้วิสัยทัศน์ มุ่งเน้นการศึกษา  พัฒนาอาชีพ   แก้ปัญหาสุขภาพ   สัจจะสวัสดิการชุมชน     พาหลีกพ้นยาเสพติด     ยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียง”      

จากข้อมูลของสภาพทั่วไปของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สภาพสังคมวัฒนธรรม การกำรงชีวิตของประชาชน การมส่วนร่วมของประชาชน พื้นที่ภูมิศาสตร์ทางธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ แม่น้ำ ห้วย เช่น แม่น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ถนนภายในหมู่บ้าน ประปาหมู่บ้าน  ไฟฟ้า โทรคมนาคม สถานศึกษา ทั้งในและนอกระบบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เหล่านี้ล้วนเป็นศักยภาพที่มีอยู่ในพื้นที่ ดังนั้น เพื่อให้มีเป้าหมายในการพัฒนาชัดเจนยิ่งขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้เป็นกรอบการพัฒนาดังนี้       

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  เพื่อพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการประกอบ

อาชีพให้กับประชาชน ด้วยการส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นสลับสับเปลี่ยนในพื้นที่เดิม เช่น การปลูกข้าวไร่และการปลูกยางพารา และพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตร สนับสนุนส่งเสริมการอบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพให้กับประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเสริมรายได้ ให้เป็นแหล่งทุนภายในชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                    

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นับว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะประชาชนเอง ก็ได้แย่งกันใช้ทรัพยากรซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยไม่รู้ว่าส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันของตนเองอย่างไร เช่นการตัดไม้ทำลายป่า สร้างมลภาวะทำให้ดิน น้ำ อากาศ เป็นพิษ ดังนั้น เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ได้นานที่สุดจึงส่งเสริมการปลูกป่า

 

 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

เป็นการพัฒนาและประสานการพัฒนาสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันใช้สอย เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรคมนาคม ให้ประชาชนมีความสะดวกมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มั่นใจในการดำรงชีวิตประจำวันรวมทั้งการจัดทำผังชุมชน ผังเมืองรวม ฐานข้อมูล เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการกำหนดแผนงานพัฒนา ด้วยการกำหนดแนวทางนำไปสู่การพัฒนายุทธศาสตร์ดังกล่าว

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เพื่อต้องการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน สังคม มีความเข้มแข็ง รู้เท่าทันสถานการณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน และมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาในทุกด้าน โดยเฉพาะการร่วมกันสร้างสุขภาวะเพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการและบริการ

นับว่าเป็นหลักการสำคัญเนื่องจากเป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน การพัฒนารายได้ การสนับสนุนงานตามภารกิจต่างๆ และบุคลากรก็มีความจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถเข้าใจ เข้าถึงการพัฒนา มีสติรู้ตัว มีปัญญารู้คิด สุจริตจริงใจ และกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม ร่วมกันคิดร่วมกันทำ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

เป็นยุทธศาสตร์ที่ให้ความสำคัญ ในการพัฒนาคนให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ความสามัคคีของคนในสังคมชุมชน นำไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้า

 

 

สรุปข้อมูลสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่ผ่านมามีผลต่อ

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาในอนาคต

                การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ.2558 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาได้มีกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ โดยทำการศึกษา ทบทวน วิเคราะห์บริบทและศักยภาพในด้านต่างๆ ของตำบล โดยเน้นกระบวนการ การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ นำไปสู่แนวทางในการพัฒนา การแก้ไขปัญหา และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในทุกพื้นที่ และได้นำกรอบแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 สภาพปัญหาความต้องการของประชาชนตำบลแม่สา และสภาพแวดล้อมของตำบล ประกอบการวิเคราะห์ศักยภาพ โดยให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาปัจจุบัน รายละเอียด ดังนี้

1.              แผนพัฒนาเศรษฐกิจ/กรอบแนวทางการพัฒนาตามนโยบายรัฐ

1.1        แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 2559)

1.2        นโยบายรัฐบาล/แผนการบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ.2554 2558)

1.3        ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 2559)

1.4        แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)

2.              การวิเคราะห์ศักยภาพและสภาวะแวดล้อมของจังหวัด

2.1        ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ

2.2        ด้านการเกษตร

2.3        ด้านสุขภาพ

2.4        ด้านสวัสดิการสังคม

2.5        สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.6        สถานการณ์ด้านยาเสพติดและความมั่นคง

3.              กระบวนการวิเคราะห์ศักยภาพของตำบลแม่สา โดยเน้นการมีส่วนร่วม

3.1        การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของตำบลแม่สา (SWOT)

3.2        การวิเคราะห์เชื่อมโยงศักยภาพของตำบลแม่สา

3.3        การพัฒนาของตำบลแม่สา

3.4        แนวทางการแก้ไขปัญหาของตำบลแม่สา

4.              กรอบแนวทางการพัฒนาตามนโยบายรัฐ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

4.1         แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555 2559

-          การสร้างความเป็นธรรมในสังคม

-          การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน

-          การสร้างความสมดุลและความมั่นคงของอาหารและพลังงาน

-          การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และการสร้างปัจจัยแวดล้อม

-          การสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศและความมั่นคงของประเทศในภูมิภาค

-          การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

    4.2 นโยบายรัฐบาล/แผนบริหารราชการแผ่นดิน

                - นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก

                - นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ

                - นโยบายเศรษฐกิจ

                - นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

                - นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                - นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม

                - นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

                - นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

    4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 

พ.ศ. 2555 2559

- เสริมสร้างสภาพแวดล้อมของภาคเหนือให้เอื้ออำนวยต่อการผลิต การค้า และการลงทุน  

  เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาค กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) กลุ่มเอเชียใต้

  และตลาดเสรีทางการค้าระหว่างประเทศ

- พัฒนาปัจจัยการผลิตและคุณภาพสินค้าทางการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ

  สร้างความมั่นคงให้ภาคเกษตรกรรม

- สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม บริการ ภายใต้แนวคิด การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่

  ภาคเหนือมีศักยภาพสูงและยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวหลักให้ยั่งยืน

  และเท่าทันกระแสตลาดสากล

                                - สนับสนุนการจัดการพื้นที่เมืองและชุมชน มุ่งสู่การเป็นเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ECO-

                     City/ECO-Town) ที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุล และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี

                     ของคนในภูมิภาค

                                - พัฒนาคนและสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

                                - เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม เพื่อการเข้าถึงบริการทางสังคมอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

                - บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เน้นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ

            การใช้ประโยชน์ในภาคการผลิต ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ ได้อย่างมี

           ประสิทธิภาพและสมดุล รวมทั้งเตรียมการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

    4.4 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)

                - วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด

                                ประตูการค้าสู่สากล          โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา

                                  ดิน น้ำ ป่า สมบูรณ์          ประชาชนอยู่ดีมีสุข

                - ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

                                - พัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงสู่สากล

                                - การสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่า

                                - พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและสุขภาพ

                                - ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

 

การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา

                จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบและที่ราบสูงภูเขาล้อมรอบ มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกข้าวโพดเป็นอาชีพหลัก มีแม่น้ำหนึ่งสายได้แก่ แม่น้ำสา ประชาชนมีความเป็นอยู่แบบชุมชนในชนบทมีความสงบ มีอาหารจากธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การทำมาหากินไม่ฝืดเคืองเนื่องจากมีแหล่งอาหารจากป่าธรรมชาติ ซึ่งทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย มีทรัพยากรบุคคลที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านและมีกลุ่มอาชีพเสริมที่ไม่เด่น ปัญหาเรื่องการตัดไม้ทำลายป่ามีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตป่าสงวน ป่าอนุรักษ์และเขตปฏิรูปที่ดิน ประชาชนไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง จากสภาวะเศรษฐกิจและจากสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะของประเทศทำให้ประชาชนในตำบลแม่สาเริ่มมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องขยายพื้นที่ในการเพาะปลูกมากขึ้น โดยการบุกรุกเขตป่าสงวน ทำให้มีปัญหาการจับกุมผู้ลักลอบบุกรุกป่า และมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามมาจากการแผ้วถางป่าเพื่อเพาะปลูก ส่งผลให้ประชาชนมีปัญหาด้านสุขภาพมากขึ้น ซึ่งจากของนโยบายรัฐบาลและของจังหวัดน่าน ได้มีการกำหนดให้มีการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นวาระของจังหวัดน่าน ซึ่งต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง โดยเฉพาะผืนป่าไม้ที่ถูกบุกรุกทำลายติดต่อกันมานานหลายปี และป่าไม้เริ่มลดลงทำให้เกิดปัญหาทางธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น จากปัญหาดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาจึงได้วางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล โดยการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ให้สอดรับกับนโยบายของจังหวัด กลุ่มจังหวัดและกลุ่มประเทศ จึงกำหนดทิศทางและกรอบการพัฒนา โดยมุ่งลำดับความสำคัญ ดังนี้

1. พัฒนาการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า โดยเฉพาะสินค้าที่มีศักยภาพใน

พื้นที่ โดยเน้นการพัฒนาแบบครบวงจร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รักษามาตรฐานความปลอดภัยของสินค้า ลดต้นทุนการผลิตแปรรูป/บรรจุภัณฑ์ การวิจัยศึกษา และการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ เพื่อเชื่อมโยงกับตลาด

2.  พัฒนาคนและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และมีความสงบสุข ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3. ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ทั้งดิน น้ำ ป่าไม้

หมอกควัน รวมถึงการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ในการรองรับการเปลี่ยนแปลง

จุดเน้นในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา

                องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามีจุดเน้นในการพัฒนาให้บรรลุวิสัยทัศน์ของตำบล ดังนี้

1.    พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน

- เสริมสร้างความเข้มแข็งตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- ส่งเสริมการเกษตรครบวงจร เกษตรผสมผสานแทนเกษตรเชิงเดี่ยว เกษตรปลอดภัย 

สู่เกษตรอินทรีย์ การแปรรูป การตลาด การพัฒนาสถาบันการเกษตรกร รวมถึง  สนับสนุนกิจกรรมเกษตรปลอดภัย และขยายพื้นที่ใหม่เพื่อการผลิตสินค้าเกษตรสู่ตลาด

- ส่งเสริมปัจจัยการผลิต พัฒนาคุณภาพดิน การบริหารจัดการน้ำ การเพิ่มพื้นที่     

  ชลประทาน ปรับปรุงพันธ์พืช พันธุ์สัตว์ และการคมนาคม

- ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยยกระดับมาตรฐานตามผลิตภัณฑ์ชุมชน

-4-

                                    - ส่งเสริมแหล่งเงินทุนหมู่บ้าน

                                    - ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                                2. พัฒนาคนให้อยู่ในสังคมอย่างสงบสุข

                                    - พัฒนาคนและความเข้มแข็งของสังคม โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม

                                    - พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา

                                    - ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและกีฬา

                                    - พัฒนาสังคมให้สงบสุขและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                                    - แก้ไขปัญหายาเสพติด

                                3. ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                                    - ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่าไม้

                                    - แก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขยะ น้ำเสีย หมอกควันและไฟป่า

                                4. สร้างความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการภาครัฐ

                                    - พัฒนาองค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

                                    - พัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส

แนวทางการแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา

                แนวทางแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โดยให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรนั้น จะต้องมีแนวทางดำเนินการใน 5 มิติ ซึ่งประกอบด้วย

1.  มิติด้านเศรษฐกิจ โดยการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจฐานรากที่สนับสนุนการดำเนินชีวิตตาม

แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างงาน สร้างอาชีพด้วยทุนทางปัญญา ตามศักยภาพของพื้นที่ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชื่อมโยงด้านการค้า การลงทุน และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) เน้นระบบการผลิตแบบครบวงจร พัฒนาแหล่งน้ำ ถนน การเกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้

2.  มิติด้านสังคม โดยการสนับสนุนองค์กร ชุมชน การสร้างเครือข่าย เพื่อเสริมสร้างกระบวนการมี

ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาและพัฒนาประชาชนทุกกลุ่มวัย ให้มีภูมิคุ้มกันเพื่อให้สามารถเผชิญกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น สร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและคุ้มครองสิทธิของประชาชน

3.   มิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบ

มีส่วนร่วม การส่งเสริมการปลูกป่า การปราบปรามการบุกรุกทำลายป่า การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า การสร้างฝาย ปลูกแฝก การพัฒนาแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการแหล่งน้ำขนาดเล็ก

4.  มิติด้านความมั่นคง โดยการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา การสร้าง

จิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พัฒนาศักยภาพในการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัย การสร้างความปรองดองสมานฉันท์และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

5.   มิติด้านการบริหารจัดการ พัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการบริหาร