วิสัยทัศน์ตำบลแม่สา

 

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น  (Vision):

                องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)    เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนา    คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า   ตำบลแม่สาเป็นตำบลขนาดเล็กประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจ การมีสวัสดิการ การมีส่วนร่วมของชุมชน   มีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี   จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ในอนาคตดังนี้

 

มุ่งเน้นการศึกษา     พัฒนาอาชีพ     แก้ปัญหาสุขภาพ

    สัจจะสวัสดิการชุมชน     พาหลีกพ้นยาเสพติด     ยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียง