สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา

1.  สภาพทั่วไป

                ที่ตั้ง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาตั้งอยู่เลขที่  110   หมู่ที่ 2  บ้านวังแข   อำเภอเวียงสา   จังหวัดน่าน  55110

ตำบลแม่สา  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดน่าน 

ห่างจากอำเภอเวียงสา  6  กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดน่าน  30 กิโลเมตร   

มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้

                       ทิศเหนือ               ติดต่อกับตำบลปงสนุกและตำบลแม่ขะนิง

                       ทิศใต้                  ติดต่อกับตำบลอ่ายนาไลย

                       ทิศตะวันออก        ติดต่อกับตำบลกลางเวียง

                       ทิศตะวันตก          ติดต่อกับตำบลยาบหัวนา

                สภาพภูมิประเทศ

                     มีสภาพภูมิประเทศทั่วไป  เป็น  2 ลักษณะ คือ   ที่ราบและที่ราบสูงภูเขาล้อมรอบ

                เนื้อที่

                     มีพื้นที่  20,557  ไร่  หรือประมาณ   40  ตารางกิโลเมตร

 

2.  ข้อมูลพื้นฐานของตำบลแม่สา

                2.2 ประชากรตำบลแม่สา  แยกเป็น

 

ตำบลหมู่บ้าน

บ้านปกติ

ชาย

หญิง

รวม

ตำบลแม่สา

1,033

1,522

1,437

2,959

หมู่ที่  1  บ้านวัวแดง

หมู่ที่  2  บ้านวังแข

หมู่ที่  3  บ้านเหล่า

หมู่ที่  4  บ้านวังตูบ

หมู่ที่  5  บ้านเอิน

หมู่ที่  6  บ้านวังดินใหม่

หมู่ที่  7  บ้านวังยาว

138

170

120

121

220

122

121

 

210

277

163

207

308

202

164

 

216

260

156

178

262

204

163

 

423

533

319

378

571

327

327

 

                                * หมายเหตุ.-  อ้างอิงจากข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ณ เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2558 *

 

                การศึกษา

สถาบันการศึกษา  มี  2  แห่ง คือ 

1. โรงเรียนแม่สาวิทยาคาร (บ้านเอิน)      (สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา)

 ตั้งอยู่หมู่ที่  7  บ้านวังยาว

   ผู้บริหารคือ  นายวรรณกร  กุลเจริญ   ตำแหน่งผู้อำนวยการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1  แห่ง คือ

                1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา   ตั้งอยู่หมู่ที่  2  บ้านวังแข