เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ นายธนสรร พิมสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ได้มอบใบประกาศ ให้แก่เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา และโรงเรียนแม่สาวิทยาคาร (บ้านเอิน) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำลแม่สา ที่จบการศึกษาปะจำปี ๒๕๕๗