วันที่ 17  สิงหาคม  2561    โดยนายวุฒิพงศ์  โนทะ  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา  ได้จัดโครงการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ  ให้ความรู้วิธีการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  ให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่สาวิทยาคาร  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา

0108

0101

DSC 0005

DSC 0007

DSC 0027

DSC 0029

DSC 0031

DSC 0040

DSC 0035

DSC 0036

DSC 0037

DSC 0038

DSC 0041

DSC 0042

DSC 0090

DSC 0092

DSC 0100