นที่ ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๑  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา  ได้ดำเนินการจัดการจัดอบรมส่งเสริมอาชีพ (กลุ่มทอผ้าตำบลแม่สา)  โดย นายธนสรร  พิมสาร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ได้กล่าวเปิดการอบรมและพบปะกลุ่มทอผ้าตำบลแม่สา ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา  อ.เวียงสา จ.น่าน

DSC 0012

อาจารย์วิวัฒน์  หิรัญพฤกษ์  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ   สถาบันพัฒนาอุสาหกรรมสิ่งทอ

DSC 0025

คุณปาลวีย์  คีรีเดช  ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์  จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

DSC 0040

DSC 0043

DSC 0053

DSC 0085

DSC 0091

วิทยากรจากสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา  ดดย นายชยุต  ไชยมะโน  ตำแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ

DSC 0112

วิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสา  โดยนางอรชร  จรัสแผ้ว  ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

DSC 0118

ผลิตภัณฑ์กลุ่มทอผ้า ตำบลแม่สา

210727

DSC 0010

114206

5365762