วันที่ ๗  มิถุนายน  ๒๕๖๑  นายพงษ์ศิลป์  ผาลา  ปลัดอำเภอ (พนง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอเวียงสา เป็น ประธานเปิดฝายมีชีวิต ตำบลแม่สา  ณ  ห้วยทรายขาว  บ้านวังยาว หมู่ที่ ๗