เมื่อวันอังคาร ที่ ๓๑ มกราคม พ.. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นำโดย นายธนสรร  พิมสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา และคณะได้ไปมอบไม้เท้าและเยี่ยมบ้านผู้พิการในตำบลแม่สา