ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา  ได้จัดกิจกรรม"วันลอยกระทง" ให้กับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา  เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง เมื่อวันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น.