เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น. ผู้บริหาร  พนักงาน  เจ้าหน้าที่  อบต.แม่สานำ  โดย  นายธนสรร  พิมสาร นายกอบต.แม่สา,นายอดิศักดิ์  ตะคำ ปลัดอบต.แม่สา ร่วมกันเก็บกวาดทำความสะอาดอาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบ ด้วยกิจกรรม 5 ส. (Big  Cleaning  Day) เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมสำนักงานให้สะอาด น่าอยู่ น่ามอง ทั้งต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ ซึ่งจะส่งผลให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้นและเกิดความพึงพอใจกับประชาชนและผู้ใช้บริการ