เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา จัดกิจกรรม "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี โดยนางกิตติิยาภรณ์ ทองหลิ้ม ท้องถิ่นอำเภอเวียงสา และ นายธนสรร พิมสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ได้มอบต้นไม้ให้ประชาชนร่วมกันปลูกตลอดแนวข้างถนนบ้านวัวแดง - บ้านวังแข