องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ได้ดำเนินการจัดอบรม "โครงการออมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง" ในวันที่ 29 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา