สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา ร่วมกับ อบต.แม่สา จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแปลงพันธุ์พันธุ์ข้าว" ให้แก่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลแม่สา เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา