องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา  ร่วมกับ เครือข่ายปฏิรูปที่ดินตำบลแม่สา  สภาพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)  สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา  ได้จัดโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยชนบทพื้นที่ตำบลแม่สา  ในวันที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๘   เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนตำบลแม่สา