Print
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Hits: 234

ประกาศ เรื่อง การใช้คู่มือสำหรับประชาชน

๑. การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่

๒. การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

๓. การจัดเก็บภาษีป้าย

๔. การจดทะเบียนพาณิชย์

๕. การขออนุญาตติดตั้งประปา

๖. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

๗. การขอสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค

๘. การขอความช่วยเหลือสาธารรณภัย

๙. การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ (แบบฟอร์ม)

๑๐.การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

๑๑.การรับแจ้งทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ (แบบฟอร์ม)

๑๒.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น