รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ของ อบต.แม่สา

2 ตำแหน่ง

1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง

3.ภารโรง  1 ตำแหน่ง

รายละเอียดแนบดังนี้

หน้า1

หน้า2

หน้า3

หน้า4

หน้า5

หน้า6

หน้า7

หน้า8